#Social

2.8.- SERVEIS SOCIALS

Els Serveis Socials que es desenvolupen a nivell municipal són una de les competències que més s’ha vist afectada per la Reforma Local. A nivell municipal suposa una retallada de serveis de prevenció i atenció individualitzada que no poden perdre’s. Es per això que ens comprometem a tindre una actitud rebel davant aquesta reforma i mantenir aquelles competències que siguen necessàries per un major benestar i menor desigualtat al nostre municipi.

 • Creació del Consell Municipal de Benestar Social. Obert a la participació de diferents agents socials (serveis socials, associacions, escoles, instituts,…). Amb reunions periòdiques per tal d’abordar problemàtiques, elaborar pressupost, aportar idees, etc.
 • Professionalització de l’Àrea de Benestar Social, separant als polítics de la seua gestió diària i limitant la seua gestió a marcar les grans línies d’actuació.
 • Potenciació i reorganització de forma coherent i efectiva dels Serveis Socials municipals, dotant-los dels mitjans i personal tècnic necessaris (Treballadors/es socials, educadors/es, psicòlegs,..) i fent-los més àgils i eficaços (sense amiguismes, clientelismes ni nepotismes).
 • Agilitzar el Programa d’Ajuda d’Emergència per eliminar les cues d’espera actuals de 3 mesos.
 • Serveis d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat social.
 • Ampliació del Servei d’ajuda a domicili de persones depenents per eliminar llistes d’espera, així com implantació de programes de recolzament a la unitat de convivència.
 • Gestió d’ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la renda garantida de ciutadania o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques.
 • Mediació i intervenció familiar.
 • Programes de prevenció, intervenció i inserció per a persones, famílies, grups i col·lectius en risc d’exclusió.
 • Promoció de la inserció laboral.
 • Protecció de menors en situació de risc.
 • Atenció a les persones en situació de dependència, tercera edat i discapacitat.
 • En coordinació amb l’Associació de Discapacitats ALDIS posar en marxa un Centre de Dia destinat a persones amb discapacitat per tal d’oferir serveis específics de suport preventiu, oferta especialitzada de recursos i activitats rehabilitadores.
 • Atenció primària a les persones víctimes de violència de gènere.
 • Gestió d’accés a vivenda social.
 • Recolzament i dinamització del voluntariat social.

Totes aquestes competències han de traduir-se en diversos programes, plans d’actuació i accions de govern que poden abastar camps molt diversos com els següents.

 • Millora i impuls dels serveis socials generals, a través d’un major desenvolupament i implantació de les prestacions bàsiques dels programes i d’una major dotació als equips socials de base.
 • Ampliació de recursos ja existents dirigits a la tercera edat per a aconseguir una major cobertura: servei de suport a domicili, teleassistència. Millora de la qualitat dels serveis.
 • Creació d’altres serveis de proximitat per a persones dependents: discapacitats, tercera edat, malalts mentals, menors.
 • Atenció a totes les situacions de precarietat amb les ajudes econòmiques necessàries mitjançant actuacions ràpides i eficaces.
 • Promoció de la solidaritat i del voluntariat. Coordinació de recursos professionals i de voluntariat per a la realització de programes d’atenció a discapacitats, tercera edat i menors.
 • Impuls de l’associacionisme: tercera edat, dones, joves, usuaris…, i grups d’autoajuda.
 • Intervenció familiar i atenció a la joventut, menors i nuclis de convivència en situació de risc social. Elaboració de projectes culturals i d’oci, espais de trobada, formació i ocupació.
 • Mobilització de polítiques actives d’ocupació dirigides a joves, parats de llarga duració, col·lectius amb dificultat d’integració laboral, dones soles amb càrregues familiars, immigrants, discapacitats, etc. Desenvolupament de l’economia social. Impuls de programes
  d’ocupació protegit.
 • Desenvolupament de programes d’atenció i intervenció amb col·lectius d’immigrants.
 • Elaboració de programes municipals d’habitatge (vivendes socials, promoció de lloguer d’habitatges, ajudes de lloguer).
 • Impuls dels serveis socials especialitzats per a atendre els veïns d’un municipi o d’una agrupació de municipis o mancomunitats en funció de criteris de rendibilitat i d’acostament dels serveis als ciutadans.
 • Posada en marxa de centres de dia per a la tercera edat, una xarxa de xicotetes residències amb places per a assistits i diversitat d’ofertes culturals.
 • Creació de recursos d’atenció per a malalts mentals: centres de dia, habitatges tutelats, centres de mitja estada, residències, centres de rehabilitació i inserció social (CRIS).
 • En l’atenció persones amb discapacitat, s’impulsarà la creació i ampliació d’habitatges tutelats, centres ocupacionals, tallers d’inserció, centres especials d’ocupació i es fomentarà la contractació i el treball cooperatiu amb les empreses d’inserció socio-laboral.
 • Promoció d’equips d’intervenció familiar amb menors i altres col·lectius en crisi. Programes d’acolliment familiar de menors.
 • Impuls d’una Llei de Renda Garantida que assegure el dret a uns ingressos mínims amb què cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, així com el dret a la inserció en tots els àmbits i maneres de la vida en la nostra societat.
 • Desenvolupar iniciatives com el Bancs d’Aliments, els programes de Menjar a Casa i els menjadors escolars garantits per assegurar que cap persona passe fam als nostres municipis.
 • Desenvolupament del Pla Integral contra la Pobresa, per tal de combatre aquest fenomen al nostre poble.
 • Mesures fiscals contra la pobresa energètica causada per les grans distribuïdores i companyies d’abastament.
 • Creació de xarxes de ludoteques i esbarjo infantil que permeta la conciliació laboral i familiar.
 • Incorporació de les persones majors de 16 anys de famílies en situació d’exclusió social al programa de renda garantida per tal de permetre el manteniment dels estudis, transport i autonomia.
 • Suport psicosocial i formatiu a les famílies adoptants.
 • Desenvolupament dels programes de prevenció socio-sanitaris (drogodependències, prevenció de la violència, absentisme escolar etc).

VIVENDA I SERVEIS SOCIALS

 • Establir un protocol d’actuació d’urgència per trobar solucions als casos de famílies desnonades sense alternatives habitacionals a través de vivendes de lloguer social, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades i no únicament vivendes d’urgència.
 • Elaborar un cens de les vivendes desocupades i abandonades del municipi, creuant les dades amb les companyies de subministrament.
 • Habilitar un servei de seguiment de la situació global de la vivenda i dels processos d’ execució hipotecaria i desnonaments, amb la finalitat de visibilitzar una realitat a sovint oculta.
 • Reforçar la coordinació entre els serveis de vivenda i serveis socials dels ajuntaments, realitzant reunions mensuals sobre la problemàtica derivada de la vivenda en la localitat.
 • Crear un Servei o Oficina Municipal eficaç, en constant col·laboració amb el serveis socials de l’ajuntament y amb la PAH, dotat de recursos per oferir a les famílies en procés de desnonament el debut assessorament legal: tramitació de petició de justícia gratuïta, demanda de dació en pagament, seguiment del cas, contacte amb serveis socials.
 • Exercir la funció de mediació amb els bancs, caixes i administradors de finques en les negociacions per trobar alternatives que no comporten la negació del dret a la vivenda a les mencionades famílies o persones. Aquest servei es posarà en coneixement dels ciutadans així com també les ajudes en matèria de vivenda que estiguen a la seua disposició.
 • Sol·licitar als jutjats que facen arribar mensualment a l’esmentada Oficina Municipal, als serveis Social, a la PAH i als grups municipals, una relació estadística del processos judicials anteriors que han finalitzat en desnonament, així com també una relació detallada del processos judicial que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.
 • Suspendre el cobrament de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a les persones afectades per procés de execució hipotecaria; en cas de dació en pagament, se reclamarà a la entitat financera.
 • Revisar periòdicament el cadastre i els informes de taxació del IBI. Penalització a través de l’IBI de les vivendes buides.
 • Complir immediatament amb el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, on es declara exemptes del Impost sobre l’Increment del Valor del Terrenys (Plusvàlua municipal) a les persones afectades que pateixen la pèrdua de la seua vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixen la dació en pagament (amb caràcter retroactiu, des de l’any 2010, segon establix aquesta llei).
 • Remetre des del Ple Municipal a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi, la demanda de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament en el nostre municipi, així com a instar-los a realitzar totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecaries i els desnonaments i intentar acordar sistemes que permeten la moratòria dels processos de desnonament, sense major perjudicis derivats de la continuat dels interessos moratoris.
 • Revisar les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració de l’Ajuntament amb cada una de les entitats financeres, arribant inclòs a la retirada del fons municipal en funció de l’actitud i decisions que estes adopten sobre els desnonaments. Notificar públicament la decisió adoptada i informar a la ciutadania de l’actitud i pràctica que sobre els desnonaments adopte cada Caixa, Banc o Cooperativa de Crèdit.
 • Formalitzar un CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per atendre les necessitats de les famílies i persones que hagen perdut la seua vivenda habitual com a conseqüència de desnonaments hipotecaris o altres causes excepcional, mitjançant la utilització de vivendes de titularitat pública i els contractes d’arrendament d’interès social. (dita Conselleria ha passat d’exercir les funcions de l’Institut Valencià de la vivenda de conformitat amb allò disposat en l’article 27 de la llei 1/2013 de 21 de maig, de la Generalitat)

En aquest conveni s’impulsarà un programa específic per atendre les necessitats de vivenda de les famílies especialment desfavorides com conseqüència de la crisi hipotecaria i altres situacions excepcionals mobilitzant el parc públic de vivenda de la Generalitat disponible, així com vivendes de titularitat municipal.

A més, per resoldre la problemàtica de la inhabilitat de moltes de aquestes vivendes pel seu deteriorament, s’organitzaran tallers de formació dirigits a persones aturades, on les pràctiques consistiran en la rehabilitació i adequació d’aquestes vivendes.

En aquest conveni, s’impulsaran els contractes d’arrendament d’interès social, mitjançant el suport de la xarxa pública d’intermediació de la Comunitat Valenciana (Red Alquila), facilitant l’accés a la vivenda de titularitat privada de famílies i persones que hagen perdut la seua vivenda habitual.

 • Garantir el subministrament de l’aigua als habitants del municipi. Fixar tarifes segons la renda. Assegurar el accés al aigua a les famílies sense ingressos suficients. En el cas d’impossibilitat de pagament, en cap cas es privarà de subministrament.
 • L’Ajuntament no donarà suport ni participarà en els procediments de desnonament i defensarà a aquells persones treballadores que s’hi negue a participar.

 

 


Descarrega’t el programa complet en valencià o en castellà, punxant els següents botons:

envalencia1
castellano1
inici