#senseDesnonaments

1.3.- HABITATGE PER A LES PERSONES

L’accés a una vivenda o inclús el mantenir-la ha esdevingut una de les principals problemàtiques arran d’aquesta crisi. Les hipoteques abusives, les conseqüències de l’esclafit de la bombolla, la dificultat per accedir a un nivell d’ingressos que permeten l’accés a la vivenda són handicaps que els Ajuntaments deuen ajudar a pal·liar.

Compromís reconeix el dret a una vivenda digna com a fonamental per a tota persona que resideix al nostre país i per això impulsarem polítiques orientades a facilitar l’accés a la primera vivenda, la promoció pública d’habitatges socials, la incorporació al mercat immobiliari dels habitatges tancats i la rehabilitació de vivendes buides als centres urbans.

Al llarg de la legislatura 2011-2015, Compromís hem desenvolupat una sèrie de propostes en matèria d’habitatge que s’hauran de consolidar en futures legislatures.

 • Declaració dels municipis valencians com a zona lliure de desnonaments i recolzament de la dació en pagament.
 • L’Ajuntament ha d’esdevindre mediador en els casos d’execucions hipotecàries amb possibilitat de desnonament.
 • Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, ibi’s etc) no recauran sobre les persones desnonades.
 • Creació del Registre Municipal de vivendes de lloguer social i per a joves.
 • Creació del Registre Municipal de vivendes desocupades.
 • Rehabilitació pública d’edificis als centres urbans per a destinar-los a vivendes.
 • Elevació de l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de bancs i de processos d’execució hipotecària, o desenvolupament de major fiscalitat a través dels règims sancionadors.
 • Aplicar totes les bonificacions i exempcions possibles en relació a la fiscalitat lligada a la vivenda.
 • Revisions cadastrals que ajusten tant l’IBI, com els propis valors de la vivenda a la realitat que reflexa el mercat immobiliari i no amb referències anteriors que tenen un únic objectiu recaptatori.
 • Exempcions fiscals per les obres de rehabilitació particulars.
 • Mesures contra la pobresa energètica i de consum. Els ajuntaments no consentiran que es talle l’aigua a cap persona baix cap concepte. Lluitarà perquè no es tallen tampoc els serveis de llum i/o calefacció. Així mateix, es garantiran ajudes per pagar els subministraments bàsics de llum, aigua, gas, en totes les famílies amb ingressos per baix d’un mínim, etc.

VIVENDA I SERVEIS SOCIALS

 • Establir un protocol d’actuació d’urgència per trobar solucions als casos de famílies desnonades sense alternatives habitacionals a través de vivendes de lloguer social, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades i no únicament vivendes d’urgència.
 • Elaborar un cens de les vivendes desocupades i abandonades del municipi, creuant les dades amb les companyies de subministrament.
 • Habilitar un servei de seguiment de la situació global de la vivenda i dels processos d’ execució hipotecaria i desnonaments, amb la finalitat de visibilitzar una realitat a sovint oculta.
 • Reforçar la coordinació entre els serveis de vivenda i serveis socials dels ajuntaments, realitzant reunions mensuals sobre la problemàtica derivada de la vivenda en la localitat.
 • Crear un Servei o Oficina Municipal eficaç, en constant col·laboració amb el serveis socials de l’ajuntament y amb la PAH, dotat de recursos per oferir a les famílies en procés de desnonament el debut assessorament legal: tramitació de petició de justícia gratuïta, demanda de dació en pagament, seguiment del cas, contacte amb serveis socials.
 • Exercir la funció de mediació amb els bancs, caixes i administradors de finques en les negociacions per trobar alternatives que no comporten la negació del dret a la vivenda a les mencionades famílies o persones. Aquest servei es posarà en coneixement dels ciutadans així com també les ajudes en matèria de vivenda que estiguen a la seua disposició.
 • Sol·licitar als jutjats que facen arribar mensualment a l’esmentada Oficina Municipal, als serveis Social, a la PAH i als grups municipals, una relació estadística del processos judicials anteriors que han finalitzat en desnonament, així com també una relació detallada del processos judicial que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.
 • Suspendre el cobrament de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a les persones afectades per procés de execució hipotecaria; en cas de dació en pagament, se reclamarà a la entitat financera.
 • Revisar periòdicament el cadastre i els informes de taxació del IBI. Penalització a través de l’IBI de les vivendes buides.
 • Complir immediatament amb el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, on es declara exemptes del Impost sobre l’Increment del Valor del Terrenys (Plusvàlua municipal) a les persones afectades que pateixen la pèrdua de la seua vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixen la dació en pagament (amb caràcter retroactiu, des de l’any 2010, segon establix aquesta llei).
 • Remetre des del Ple Municipal a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi, la demanda de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament en el nostre municipi, així com a instar-los a realitzar totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecaries i els desnonaments i intentar acordar sistemes que permeten la moratòria dels processos de desnonament, sense major perjudicis derivats de la continuat dels interessos moratoris.
 • Revisar les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració de l’Ajuntament amb cada una de les entitats financeres, arribant inclòs a la retirada del fons municipal en funció de l’actitud i decisions que estes adopten sobre els desnonaments. Notificar públicament la decisió adoptada i informar a la ciutadania de l’actitud i pràctica que sobre els desnonaments adopte cada Caixa, Banc o Cooperativa de Crèdit.
 • Formalitzar un CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per atendre les necessitats de les famílies i persones que hagen perdut la seua vivenda habitual com a conseqüència de desnonaments hipotecaris o altres causes excepcional, mitjançant la utilització de vivendes de titularitat pública i els contractes d’arrendament d’interès social. (dita Conselleria ha passat d’exercir les funcions de l’Institut Valencià de la vivenda de conformitat amb allò disposat en l’article 27 de la llei 1/2013 de 21 de maig, de la Generalitat)

En aquest conveni s’impulsarà un programa específic per atendre les necessitats de vivenda de les famílies especialment desfavorides com conseqüència de la crisi hipotecaria i altres situacions excepcionals mobilitzant el parc públic de vivenda de la Generalitat disponible, així com vivendes de titularitat municipal.

A més, per resoldre la problemàtica de la inhabilitat de moltes de aquestes vivendes pel seu deteriorament, s’organitzaran tallers de formació dirigits a persones aturades, on les pràctiques consistiran en la rehabilitació i adequació d’aquestes vivendes.

En aquest conveni, s’impulsaran els contractes d’arrendament d’interès social, mitjançant el suport de la xarxa pública d’intermediació de la Comunitat Valenciana (Red Alquila), facilitant l’accés a la vivenda de titularitat privada de famílies i persones que hagen perdut la seua vivenda habitual.

 • Garantir el subministrament de l’aigua als habitants del municipi. Fixar tarifes segons la renda. Assegurar el accés al aigua a les famílies sense ingressos suficients. En el cas d’impossibilitat de pagament, en cap cas es privarà de subministrament.
 • L’Ajuntament no donarà suport ni participarà en els procediments de desnonament i defensarà a aquells persones treballadores que s’hi negue a participar.

 


Descarrega’t el programa complet en valencià o en castellà, punxant els següents botons:

envalencia1
castellano1
inici